Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof.AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

drTeresa Drozdek - Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 36  > >>

30-01-2015
Napisał: A.N.

W związku z obowiązkiem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przypomina się, co następuje:

1. Udział studenta w szkoleniu jest obowiązkowy.

2. Ukończenie szkolenia wstępnego ogólnego pracownik Służby BHP potwierdza stosownym wpisem do indeksu.

3. Student, który nie dobył szkolenia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sie do Specjalisty BHP - pok. 405, ul. Waszyngtona 4/8 w celu uzupełnienia kursu.

4. Uzyskanie wpisu, o którym mowa w pkt. 2 jest warunkiem do uzyskania zaliczenia I semestru studiów.

28-01-2015
Napisał: A.N.

ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy studentów Wydziału Pedagogicznego do włączenia się w realizację badań naukowych  na  następujące tematy:

  1. 1.    Zainteresowania zawodowe i kompetencje ponadzawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  2. 2.    Doradztwo w zakresie dalszego kształcenia.
  3. 3.    Controlling w doradztwie zawodowym. 

Istnieje możliwość pisania prac licencjackich i magisterskich na powyższe tematy.

 

27-01-2015
Napisał: D. P.

Ogłoszenie

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na poprawność wymowy i uzdolnienia muzyczne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia  na kierunku Pedagogika, którzy wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna od drugiego semestru  studiów odbędzie się w dniu 8 lutego 2015r (niedziela) od godz. 9.30 pok. 706  III p. przy ul. Waszyngtona 4/8

26-01-2015
Napisał: D. P.

Ogłoszenie

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na poprawność wymowy i uzdolnienia muzyczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika , którzy wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna od drugiego semestru odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015r (środa) od godz. 10.00 w Sali  706 VIIp. przy ul. Waszyngtona 4/8

I rok Pedagogika studia pierwszego stopnia wszyscy studenci, którzy wybrali w/w specjalność

I rok Pedagogika studia drugiego stopnia, tylko studenci, którzy nie realizowali na studiach pierwszego stopnia specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna lub Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

09-01-2015
Napisał: d.k.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr letni 14/15Z zobowiązani są dokonać podpięcia przedmiotów pod właściwy etap.

Etapem jest konkretny semestr studenta, np. WP-P-L-06-POR widoczny w momencie zaznaczenia podczas podpinania pola: "Chcę podpiąć pod konkretny etap programu".

Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: 31 stycznia 2015 do godz. 23:59

 

Niepodpięcie przedmiotów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niemożliwością rozliczenia etapu (semestru) !!!

07-01-2015
Napisał: D. P.

Informacja dla studentów I lat -  kierunek Pedagogika

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14.01.2015r (środa) w sali W-121 odbędą się spotkania studentów

I lat  studiów stacjonarnych:

-   pierwszego stopnia w godz. od 12.15 – 13.15 

-   drugiego stopnia w godz. od 11.15 – 12.15   

poświęcone promocji poszczególnych specjalności na kierunku pedagogika.

Prodziekan ds. Studenckich

dr Leon Rak

22-12-2014
Napisał: d.k.

W dniach 23.12.2014 od godz. 8.00 do 26.12.2014 do godz. 22.00 poprzez USOS-web będzie trwać II tura zapisów:

* dla kierunku Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne) na seminaria dyplomowe i magisterskie, specjalizacje instruktorskie oraz przedmioty teoretyczne i praktyczne do wyboru.

* dla kierunku Turystyka i rekreacja na seminarium dyplomowe

UWAGA:

Część grup zajęciowych nie została utworzona po I turze (grupy i przedmioty zostały usunięte), więc prosimy o sprawdzanie czy nie była to wybrana grupa/przedmiot przez studenta (tacy studenci zostali z nich wypisani). W takim przypadku mają oni możliwość zapisnaia się do pozostałych grup/przedmiotów.

UWAGA 2:

W II turze zapisy na seminaria: do doktorów oraz do wybranych (z I tury) samodzielnych pracowników naukowych