O ewaluacji

Zakładana ewaluacja projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, będzie działaniem podejmowanym przez profesjonalny zespół badawczy powołany pod skrzydłami Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Realizowane działania będą ewaluowane na każdym etapie projektu, z każdą z zaangażowanych w projekt grup, przy czym ewaluacja będzie miała różny charakter. Będzie dotyczyła jakości szkoleń, jak i samego wdrożenia tutoringu w placówkach. Ten ostatni aspekt dotyczyć będzie określenia oddziaływania tutoringu na rozwój podopiecznego tutora zarówno w przestrzeni szkoły (w tym szkół w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii), jego relacji społecznych, jak i osobistej dojrzałości. Ewaluacja zakładać będzie również zaproszenie do badań tutorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych. Badanie efektywności wdrożenia tutoringu szkolnego realizowane będzie w dwóch fazach: na początku roku szkolnego oraz na końcu roku szkolnego i procesu wdrożenia tutoringu. Co ważne, planowane badania o charakterze ilościowym zostaną uzupełnione osobistą narracją uczestników projektu zebraną podczas wywiadów w grupach fokusowych. Dzięki temu, uzyskany zostanie zarówno uogólniony, jak i jednostkowy obraz wdrożenia.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane do badań narzędzia przejdą naukową procedurę ustalającą ich odpowiednią jakość przy u udziale sędziów kompetentnych i pilotażu. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport z badań zawierający wnioski i rekomendacje na przyszłość, jak również raporty indywidualne dla szkół zaangażowanych we wdrożenie.

 

Poprzednia strona: Aktualności Następna strona: O projekcie