Zespół badawczy

Adrianna Sarnat-Ciastko

doktor nauk społecznych, pedagog społeczny, politolog, tutor. Adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej oraz członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Wydziału Pedagogicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Pełnomocnik Rektora AJD ds. tutoringu. Uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Autorka monografii „Tutoring w polskiej szkole”, redaktor publikacji „Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?” oraz kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych. Uczestniczka szeregu kursów i szkoleń w tym rozwijających umiejętności trenerskie oraz wiedzę z zakresu analizy transakcyjnej. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajdują się: edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej, edukacja alternatywna oraz personalizacja kształcenia. Od 2009 roku badacz rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty. Członek Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Kierownik badań ewaluacyjnych projektu.

 

Dorota Gębuś

doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Ukończyła szkolenia i warsztaty poświęcone m.in.: efektywnej komunikacji, negocjacjom, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z grupą, kreatywności, prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi.

Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczości, techniki pracy umysłowej, komunikacja interpersonalna, problematyka współczesnej rodziny, edukacyjna analiza transakcyjna. Autorka licznych artykułów naukowych dotyczących aktywności twórczej, komunikowania się oraz budowania prawidłowych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, jak również zastosowania teorii analizy transakcyjnej w edukacji. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, działającego na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

W 2014 roku brała udział w projekcie badawczym „KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY” – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu była sędzią kompetentnym weryfikującym  narzędzia badawcze oraz współautorką 5 poradników (dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli-wychowawców, doradców zawodowych oraz rodziców), które pokazują jak wspierać i rozwijać zdolności specjalne oraz potencjał twórczy ucznia.

Odpowiada za tworzenie i weryfikację narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

dr hab. Jarosław Jagieła

profesor nadzwyczajny na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej oraz Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Bibliotek Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor szeregu książek dotyczących relacji interpersonalnych w szkole (m.in. Komunikacja interpersonalna w szkole – 2004, Gry psychologiczne w szkole – 2004) oraz psychologii szkolnej (Trudny uczeń w szkole – 2005, Jedynak w szkole – 2006, Relacje rodzinne a szkoła – 2007, Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły – 2007, Socjoterapia w szkole – 2007, Kryzys w szkole - 2009). Autor opracowań z zakresu metodologii badań pedagogicznych (Słownik pojęć i terminów badań jakościowych nad edukacją – 2015). Autor ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych edukacji i zjawiskom z nią związanych Praktyk pomocy psychopedagogicznej (wieloletni okres pracy w poradnictwie dla dzieci i młodzieży).

Odpowiada za tworzenie narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

Zbigniew Łęski

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Zainteresowania naukowe oraz publikacje oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami. Prowadzone badania naukowe, realizowane w znaczący sposób przy użyciu kanału internetowego, zmierzają w kierunku określenia charakteru, rodzaju oraz jakości tych specyficznych relacji, przy użyciu narzędzi oraz terminologii analizy transakcyjnej.

Jako Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD do spraw e-elarningu zajmuje się administracją serwerów internetowych Wydziału Pedagogicznego, w tym również systemu do prowadzenia badań on-line, opartego na platformie Lime-Survey. Członek Uczelnianej Rady ds. Kształcenia na Odległość.

Odpowiada za stronę internetową Zespołu Badawczego ds. Ewaluacji Projektu oraz za jakość obsługi narzędzi badawczych zamieszczonych na stronie.

 

Anna Pierzchała

doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, pedagog, terapeutka pedagogiczna, członkini Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (Wydział Pedagogiczny AJD). Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Terapii Pedagogicznej Ucznia z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania, a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu terapii pedagogicznej, a także analizy transakcyjnej.

Jej rozprawa doktorska dotyczyła tematyki pasywności w szkole ujawniającej się zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli, rozpatrywanej z punktu widzenia koncepcji analizy transakcyjnej. Aktualnie jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystania założeń analizy transakcyjnej na gruncie edukacji, nadal w obszarze pasywności, a szczególnie wokół tematu odpowiedzialności w relacji nauczyciel-uczeń, rozwijania samodzielności i aktywności u ucznia, oraz identyfikacji określonych „nierozpoznań” w relacjach w szkole. Jest autorką szeregu opracowań w tej tematyce, m.in. opracowań monograficznych: „Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej” oraz „Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej” (współautorstwo z dr Dorotą Gębuś), a także szeregu artykułów.

Odpowiada za tworzenie i weryfikację narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

Maria Sitko

doktor nauk humanistycznych, pedagog. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe związane z zagadnieniami neuroedukacji, tutoringu oraz inteligencji duchowej. Współpracowała w latach 2007-2013 z Kolegium Tutorów we Wrocławiu w zakresie wdrażania tutoringu szkolnego w szkołach ponadpodstawowych. W okresie 01.10.2012 r.- 30.09.2014 r. pełniła funkcję  Wydziałowego Koordynatora ds. Tutoringu w DSW. Od 2006 roku tutor akademicki. Odpowiedzialna za przygotowanie ekspertyzy oraz udział w panelu eksperckim nt. „Tutoring w polskiej szkole” oraz projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (2008 r.). Członek zespołu naukowego przygotowującego raport  do MEN z badań nad eksperymentem pedagogicznym przeprowadzanym w Zespole Szkół Autorskich ALA. Autorka szeregu opinii o innowacji pedagogicznej „Tutor we Wrocławskim Gimnazjum”, a także wielu artykułów naukowych oraz wystąpień poświęconych tutoringowi.

Odpowiada za tworzenie i weryfikację narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

Beata Zajęcka

Absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Ukończyła Studium Specjalne Socjoterapii organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Kierownik Studiów  Podyplomowych Resocjalizacja z Profilaktyką Uzależnień realizowanych w AJD. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, aspektów zachowań przestępczych, pedagogiki penitencjarnej i problematyki uzależnień.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół aspektów dotyczących efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych wobec nieletnich i dorosłych sprawców czynów zabronionych. Autorka licznych artykułów naukowych dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz roli i pozycji nauczyciela jako podmiotu (de)motywującego ucznia do nauki, a także stosowanych metod resocjalizacyjnych, relacji wychowanków z wychowawcą jako jednego z najważniejszych czynników umożliwiających skuteczność procesu opieki, wychowania i terapii.

Odpowiada za tworzenie i weryfikację narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

Agnieszka Zembrzuska

Doktor nauk pedagogicznych, pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Absolwentka filozofii oraz stosunków międzynarodowych w DSW, ukończyła również studia podyplomowe dla doradców zawodowych oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. W latach 90. stypendystka British Council na University of Lancaster (Lancaster, Wielka Brytania) oraz w Instytucie Nauk o Człowieku (Wiedeń, Austria).

Zainteresowania badawcze dotyczą takich zagadnień, jak: filozoficzne aspekty poradnictwa, teorie poradnictwa, etyczny wymiar poradnictwa, problematyka władzy i wolności
w edukacji oraz w poradnictwie, uczenie się i rozwój człowieka, koncepcja całożyciowego uczenia się, metoda tutoringu w edukacji, społeczne i ideologiczne aspekty edukacji, zagadnienia międzykulturowości w edukacji.

Brała udział w licznych polskich i międzynarodowych konferencjach. Autorka  artykułów i recenzji w języku polskim i angielskim, współredaktorka książek, tłumaczka tekstów humanistycznych z języka angielskiego. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, szkół letnich, seminariów i konferencji.

Trenerka oraz doradca zawodowy w ramach projektów i szkół organizowanych przez instytucje publiczne i niepubliczne. Działa na rzecz upowszechniania metody tutoringu w polskich szkołach (szkolenia dla tutorów, konsultacje, badania, ewaluacja). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się m.in. tutoringiem w edukacji.

Członkostwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Naukowe Towarzystwo Poradoznawczne, Dolnośląskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem „Aktywny Umysł” (wiceprezes Zarządu).

Odpowiada za tworzenie i weryfikację narzędzi badawczych wykorzystywanych w Projekcie.

 

 

 

Poprzednia strona: O projekcie Następna strona: Dla zespołu